Mobirise

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Podporujeme mladú IT generáciu

IIT.SRC - študentská vedecká konferencia

Našou prioritou je podpora novej generácie odborníkov na informačné technológie. Osobnou účasťou aj sponzorským príspevkom už od roku 2012 každoročne podporujeme IIT.SRC - študentskú vedeckú konferenciu.  Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave ju organizuje ako platformu na prezentáciu výskumných projektov študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia. 

Veríme, že je dôležité pomáhať tým, ktorí vzdelávajú budúcich IT profesionálov a motivujú ich venovať sa odborným projektom vysoko nad rámec študijných osnov.

ZÁLEŽÍ NÁM NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Uvedomujeme si nutnosť niesť zodpovednosť za naše dopady na životné prostredie. 

Už v roku 2012 sme sa zaviazali trvale zabezpečovať ochranu životného prostredia zvyšovaním environmentálneho povedomia našich zamestnancov, efektívnym využívaním zdrojov a používaním moderných environmentálne priateľských technológii a postupov minimalizujúcich negatívne dopady činností našej spoločnosti na životné prostredie ako aj predchádzať zvyšovaniu znečisťovania prostredia,

Tieto ciele sme zapracovali aj do každodennej praxe a dali sme tak základ funkčnému systému. Dôkazom je, že sme v tomto roku získali certifikát o tom, že máme systém environmentálneho manažérstva účelne vybudovaný, udržovaný a je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 14001: 2004.