Mobirise Web Page Creator

Politika
integrovaného systému manažérstva

Predstavenstvo spoločnosti Soimco a. s.  vrámci svojej politiky integrovaného systému manažérstva verejne vyhlasuje, že bude:


 • Poskytovať naše služby na výnimočne vysokej úrovni sústavným prehlbovaním odborných znalostí našich pracovníkov a implementáciou požiadaviek legislatívy, noriem, projektového riadenia a postupov najlepšej praxe ( best business practices ).
 • Našim cieľom je podnikateľský úspech zákazníkov a optimalizácia výkonu ich procesov zefektívnením ich činností.
 • Pre našich partnerov – dodávateľov je našou snahou byť dlhodobým a perspektívnym zákazníkom, so zreteľom na budovanie vzťahov založených na obchodnej spoľahlivosti a dôvere.
 • Výsledkom podnikania našej firmy má byť vybudovanie spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti vnímanej ako vysoko proklientsky orientovanej a profesionálnej organizácie, na ktorú sa môže zákazník s plnou dôverou obrátiť pri prenesení svojich zákonných povinností ako aj pri akomkoľvek probléme v oblasti podnikových softvérových riešení.
 • Zabezpečovať ochranu životného prostredia zvyšovaním environmentálneho povedomia našich zamestnancov, efektívnym využívaním zdrojov a používaním moderných environmentálne priateľských technológii a postupov minimalizujúcich negatívne dopady činností spoločnosti na životné prostredie ako aj predchádzať zvyšovaniu znečisťovania prostredia,
 • Zabezpečovať súlad s právnymi normami a regulačnými požiadavkami ich pravidelným sledovaním analyzovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.
 • Trvalo zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov a udržiavania vysokej úrovne informačnej bezpečnosti a kvality poskytovaných služieb.
 • Zabezpečiť vysokú úroveň informačnej bezpečnosti ochranou dôverných zákazníckych informácií a informácií vo vnútri spoločnosti, budovaním systému manažérstva informačnej bezpečnosti a využívaním moderných informačných technológií.
 • Vybudovaním a zdokonaľovaním systému preventívnych opatrení udržať minimálny výskyt bezpečnostných incidentov.
 • Systematickým prístupom k budovaniu informačnej bezpečnosti zabezpečiť trvalé zlepšovanie zabezpečenia a súladu s najlepšími postupmi a odbornej praxe informačnej bezpečnosti ako aj zvyšovať povedomie o potrebe budovania informačnej bezpečnosti u zákazníkov a partnerov spoločnosti.
 • Overovaním dodržiavania požiadaviek pravidelnými auditmi, pravidelným aktualizovaním analýzy rizík zabezpečiť overenie účinnosti presadzovania požiadaviek na želanej úrovni.
 • Na základe podnetov z vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti neustále analyzovať a následne zdokonaľovať poskytované služby tak, aby boli uspokojované budúce požiadavky zákazníkov.
 • Trvalo zlepšovať integrovaný systém manažérstva, jeho efektívnosť a integritu s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 20 000-1 a 27001.V Bratislave 19. 9. 2012Nájdete nás na Galvaniho ulici na tretej odbočke vpravo od križovatky Galvániho a Ivánska cesta (pri Avione).

Odbočka je značená číslom 12/B a našim logom. Pokračujte, kým pred sebou vľavo neuvidíte budovu s predajňou svietidiel na rohu.

Svoju návštevu prosím ohláste telefonicky.